Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie „Pomósz Dziecku Niewidomemu” zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niewidomyprogramista.pl

Data publikacji strony internetowej: 31.12.2020.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.12.2022.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących i głuchych
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż nasi redaktorzy na bieżąco starają się likwidować wszelkie bariery dostępności powstałe na naszej stronie, jak również tworzyć alternatywne sposoby dostępu.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.12.2022.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Mroziński, stowarzyszenie@niewidomi.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 604977435 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji czy napisów itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres: Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska

Wejście do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych
W budynku znajdują się windy oraz platformy podjazdowe, aby zapewnić jak najwyższy komfort poruszania się po obiekcie osobom niepełnosprawnym.
W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a
W budynku zastosowano system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT
Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem
W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących.